VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Úvod / Všeobecné obchodné podmienky

Vydané v zmysle ustanovení § 273 ods.1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodné podmienky“)

Spoločnosť ACCORD, a. s. so sídlom Gen. M. R. Štefánika 19, 911 01 Trenčín, IČO: 17 056 373, IČ DPH: SK2020383552, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/R , č. účtu 3145824557/0200, VÚB, a.s., za účelom podrobnejšej úpravy vzájomných práv a povinností medzi ACCORD a.s. ako Predávajúcim (ďalej len „Predávajúci“) a právnickými alebo fyzickými osobami (ďalej len „Kupujúci“), ktorí si objednali tovar u Predávajúceho, vydáva tieto Obchodné podmienky.

ČLÁNOK 1 UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

1.1 Zmluvou sa pre účely týchto Obchodných podmienok rozumie každá jednotlivá rámcová zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

1.2 Uzavretím Kúpnej zmluvy sa zakladá obchodný záväzkovo-právny vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Z tohto vzťahu vzniká Predávajúcemu záväzok dodať tovar zo sortimentu predávajúceho v dohodnutom množstve, kvalite, cene a dodacom termíne Kupujúcemu. Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar prevziať a zaplatiť zaň riadne a včas dohodnutú kúpnu cenu.

1.3 Kúpna zmluva je zmluvou rámcovou a vzťahuje sa na všetky jednotlivé kúpne zmluvy (ďalej len „čiastkové zmluvy“) uzavreté medzi zmluvnými stranami. Ustanovenia uvedené v tejto rámcovej kúpnej zmluve tvoria podstatné náležitosti každej čiastkovej zmluvy, uzavretej medzi zmluvnými stranami počas trvania tejto rámcovej zmluvy. Prípadné odchylné ustanovenia uvedené písomne v čiastkových kúpnych zmluvách uzatváraných na podklade tejto zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami tejto zmluvy.

1.4. Tovar prevádzaný na základe tejto a čiastkových zmlúv bude určený jednotlivo alebo čo do množstva a druhu v každej čiastkovej zmluve alebo v prílohe, ktorá bude tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť.

ČLÁNOK 2 KÚPNA CENA

1. Kúpnu cenu si zmluvné strany dojednajú individuálne pri uzatváraní každej čiastkovej zmluvy, pričom podkladom pre určenie kúpnej ceny bude aktuálny cenník tovaru predávajúceho, platný v deň uzatvorenia čiastkovej kúpnej zmluvy.

2. Kúpnu cenu za dodaný tovar je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu ihneď pri dodaní tovaru predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú na inej dobe splatnosti, ktorá však nesmie byť dlhšia ako 14 dní odo dňa dodania tovaru.

3. Dohodnutá kúpna cena zahŕňa sumu balného. Dohodnutá kúpna cena nezahŕňa sumu prepravného.

ČLÁNOK 3 ZAPLATENIE KÚPNEJ CENY

1. Kupujúci je povinný za tovar zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu riadne a včas.

2. Za okamih zaplatenia kúpnej ceny sa považuje okamih, kedy je úplná kúpna cena pripísaná na bankový účet predávajúceho.

ČLÁNOK 4 UZATVÁRANIE ČIASTKOVÝCH ZMLÚV

1. Čiastkové zmluvy budú uzatvárané na základe písomných objednávok kupujúceho zaslaných predávajúcemu poštou, faxom alebo e-mailom, ktoré predávajúci kupujúcemu písomne, faxom alebo e-mailom potvrdí. Potvrdením objednávky predávajúcim je uzavretá tá ktorá čiastková kúpna zmluva. Čiastková kúpna zmluva môže byť uzavretá aj písomnou formou na jednej listine podpísanej oboma zmluvnými stranami. Potvrdením objednávky sa na účely tejto zmluvy považuje dodanie požadovaného tovaru kupujúcemu podľa tejto zmluvy, najmä odovzdanie tovaru prvému prepravcovi alebo umožnením nakladať s týmto tovarom kupujúcemu u predávajúceho.

2. Objednávka kupujúceho obsahuje tieto náležitosti:
– obchodné meno kupujúceho;
– sídlo kupujúceho;
– IČO kupujúceho;
– názov objednaného tovaru;
– množstvo objednaného tovaru;
– jednotkovú cenu objednaného tovaru;
– celkovú cenu za objednané množstvo tovaru;
– miesto dodania tovaru;
– uvedenie spôsobu platby za dohodnutý tovar.

ČLÁNOK 5 DODANIE TOVARU

1. Predávajúci si riadne splní svoju povinnosť dodať tovar kupujúcemu tým, že kupujúcemu umožní nakladať s objednaným tovarom v predajni predávajúceho, alebo odovzdá objednaný tovar na prepravu prvému prepravcovi bez ohľadu na to, ktorá zmluvná strana túto prepravu zabezpečuje, ako aj bez ohľadu na okamih nadobudnutia vlastníckeho práva.

2. Na účely tejto zmluvy sa miestom plnenia a miestom dodania tovaru rozumie predajňa predávajúceho, kde predávajúci umožní nakladať kupujúcemu s tovarom alebo miesto odovzdania tovaru na prepravu prvému prepravcovi predávajúcim, a to bez ohľadu na to, ktorá zmluvná strana túto prepravu zabezpečuje, ako aj bez ohľadu na miesto určenia dodania tovaru a nadobudnutie vlastníckeho práva.

3. Kupujúci má povinnosť odovzdávaný tovar prevziať.
4. Dokladom preukazujúcim dodanie tovaru kupujúcemu je buď príslušný dodací list, na ktorom je uvedený dátum dodania tovaru, názov dodaného tovaru, množstvo tovaru, jednotková cena a celková cena tovaru, potvrdený kupujúcim, prípadne ním povereným prepravcom alebo záznam o vyskladnení tovaru a potvrdenie o jeho odovzdaní na prepravu prvému prepravcovi, a to bez ohľadu na to, ktorá zmluvná strana túto prepravu zabezpečuje.

5. Predávajúci nie je povinný prepravovaný tovar poisťovať, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodli inak. Zodpovednosť za poškodenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom odovzdania tovaru na prepravu predávajúcim.

6. Kupujúci je povinný tovar skontrolovať alebo zabezpečiť jeho skontrolovanie. Zjavné vady tovaru je kupujúci povinný bezodkladne, najneskôr do 24 hod., oznámiť predávajúcemu.

7. Ak kupujúci neprevezme tovar riadne a včas a predávajúcemu tým vznikne škoda, je kupujúci povinný túto škodu predávajúcemu nahradiť. Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru, ktorý má kupujúci prevziať u predávajúceho, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu skladné v sume 100 € za každý aj začatý deň omeškania.

ČLÁNOK 6 PRECHOD VLSTNÍCKEHO PRÁVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA TOVARE

1. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k tovaru kupujúci nadobudne až úplným zaplatením kúpnej ceny za dodaný tovar. Do úplného zaplatenia kúpnej ceny za dodaný tovar je vlastníkom tovaru predávajúci.

2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho dňom dodania tovaru.

3. Dodaním tovaru sa na účely tejto zmluvy rozumie:
– odovzdanie tovaru prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho bez ohľadu na to, ktorá zmluvná strana túto prepravu zabezpečuje.
– keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom v predajni predávajúceho.

ČLÁNOK 7 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Rozsah, podmienky a spôsob uplatnenia zodpovednosti za vady tovaru kupujúcim sa spravujú príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

2. Práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho.

3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim a ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe. Kupujúci je oprávnený predanú vec pred prevzatím prezrieť. Predávajúci nezodpovedá za bežné opotrebenie veci, jej príslušenstva alebo účasti veci.

4. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré mohol kupujúci s vynaložením odbornej starostlivosti zistiť pri prvej obhliadke a bezodkladne ich neuplatní u predávajúceho, najmä ak kupujúci bezodkladne neuplatní vady veci spočívajúce v chýbajúcom príslušenstve alebo súčasti veci alebo mechanickom poškodení veci zistiteľnom pri prehliadke.

5. Predávajúci nezodpovedá za vadu tovaru ak:
– kupujúci si vadu spôsobil sám alebo vada vznikla v dôsledku pôsobenia okolností vyššej moci;
– vady vznikli v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobeného nesprávnym alebo nadmerným použitím;
– vada bola spôsobená nesprávnym nakladaním s tovarom najmä v dôsledku neuposlúchnutia pokynov výrobcu uvedených v návode na použitie;
– vada bola spôsobená dopravou;
– vady vzniknuté v dôsledku neodborného zaobchádzania, zneužitia a použitia s výrobkami inými, než odporúčanými výrobcom.

ČLÁNOK 8 SANKCIE

1. V prípade, ak sa kupujúci dostane do omeškania so zaplatením kúpnej ceny alebo jej časti, je povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% denne z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania.

ČLÁNOK 9 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Kúpna zmluva vrátane všetkých jej ďalších zmien a doplnkov ako aj všetky vzťahy z nej vyplývajúce, vrátane čiastkových zmlúv uzatváraných na jej základe, ďalej tak otázok jej platnosti, následkov jej neplatnosti, ako aj vzťahy so zmluvou súvisiace, sa budú riadiť a spravovať právnym poriadkom Slovenskej republiky.

2. Na ostatné, kúpnou zmluvou neupravené vzťahy, sa primerane použijú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka).

3. Zmluvné strany na účely riešenia všetkých prípadných sporov, ktoré vzniknú z kúpnej zmluvy, prípadne z čiastkových zmlúv uzavretých na jej základe, ako aj jej prípadných zmien či doplnkov, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, vrátane akýchkoľvek nárokov z nej vyplývajúcich alebo s ňou súvisiacich, vrátane nároku na náhradu spôsobenej ujmy alebo škody, zvolia právomoc všeobecných súdov Slovenskej republiky.

4. Kúpna zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

5. Kúpnu zmluvu je možné zmeniť alebo zrušiť len formou písomných dodatkov, obojstranne odsúhlasených obidvoma zmluvnými stranami.

6. V prípade, ak bude podľa platnej kúpnej zmluvy potrebné doručovať inej zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v úvode zmluvy, pokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje.

7. Obchodné podmienky boli vypracované predávajúcim a sú platné a účinné od 1.1.2016